Tom VIII (rok 1939)

   

Od Wydawców,

III
Spis Treści, V
Klepsydra Bolesława Jankowskiego, VII
A. Borusiewicz : Krainy geograficzne Wołynia, 1
Natural divisions of Volhynia, 24
J. Panek : Roślinność stepowa i naskalna lessowego Wołynia, 26
La végétation des steppes et des roches de la zone du less de la Volhynie, 65
M. Muszyńska-Krasnowolska : Kolegium pojezuickie w Krzemieńcu, 67
Das ehemalige Jesuitenkollegium in Krzemieniec, 140
J. M. Gozdawa Giżycki : Klasztor oo. karmelitów bosych w Wiśniowcu 161
J. Nieć : Wizerunek kresowego szlachcica z w. XVIII,
203
M. Danilewiczowa : Wspomnienia krzemienieckie Domicjana Mieczkowskiego, 239
St. Przewalski : Pierścień jazdy wołyńskiej, 274
St. Przewalski : Z odezw Powstania Listopadowego, 275
St. Dworakowski : Obrzędy weselne w Niemowiczach, 280
The wedding rites In the Village Niemowicze,  304
K. Filipowicz : Pieczywo weselne w powiecie lubomelskim, 311
J. Hoffman : Bibliografia Wołynia (Bibliographie de la Volhynie) 333
Indeks nazw geograficznych (Index de noms géographiques), 477
Indeks nazwisk (Index de noms propres), 483
Errata, 493

 

 

 

  

Tom VII (rok 1938)
   
Od Wydawców,    III

Errata,

 V

Lewicki Kazimierz : Ks. Ostrogscy w służbie Rzplitej,

 1
Die Fürsten von Ostrog im Dienste des polnischen Staates,  67

Pohorecki Feliks dr. : Kilka uwag o dyplomach i aktach wołyńskich,

 71
Bemerkungen über einige Urkundensammlungen Volhyniens,  87

Sobolewski F. ks. : Dzieje kościoła parafialnego w Bereźnicy na Wołyniu,

 88
Kraszyńska Fanny mgr : Żydzi łuccy do końca XVII w.,  139
Osiadłość miasta Ostroga anno 1708 wydał Józef Nowicki,  179

Zapiski z ksiąg metrykalnych parafii Łanowce podał ks. prałat Czyżewski F.,

 229

Łysek Franciszek : Z przeżyć Kraszewskiego na Wołyniu,

 250
Mickiewicz-Rymwid Władysław inż.: Wspomnienia z lat szkolnych w Równem 1900-1906,  262
Morelowski Marian : Hafty ludowe Wołynia,  280
Les broderies populaires de la Volhynie,  333
Łozowiuk I. : Bibliografia artykułów naukowych ogłoszonych w Wołyńskich Eparchialnych Wiadomościach,  367
Indeks nazw geograficznych (Index de noms geographieques),  439
Indeks nazwisk (Index de noms propres),  444

 

Tom IV (rok 1935)
   
Swemu komendantowi, (grafika)     I
Wyjątki z przemówień Marszałka Józefa Piłsudskiego, III
Od Wydawców (Note des éditeurs), V

Spis treści,

VII
Buczek Karol dr. : Wołyń w dawnej kartografji (Wieki XV-XVIII), 1
Bar Adam : J. I. Kraszewski na Wolyniu, 38
(Résumé), 75

Wiadomość o bibljotece Liceum Krzemienieckiego i onej porządku udzielona przez jej bibliotekarza Pawła Jarkowskiego Joachimowi Lelewelowi roku 1825. Wydała Marja Danilewiczowa,

77
Molendziński Kazimierz dr. : Klasztor pofranciszkański w Międzyrzeczu Ostrogskim, + (wkładka 10 kart (kreda) z 37 zdjęciami) 103
Szulmiński M. St. : Zofjówka, 137

Księga wizyt kościoła parafjalnego w Ptyczy powiatu dubieńskiego. Wydał Jakób Hoffman,

157

Dymnycz Nazar : Dawne cechy i „gospody” w Horochowie,

177

Lisiecki Leopold : Z życia młodzieży gimnazjalnej w Żytomierzu w ostatniem dziesięcioleciu wieku zeszłego,

183

Rühle Edward : Jeziora krasowe zachodniej części Polesia Wołyńskiego (Die Karstseen im westlichen Teile des Wolhynischen Polesie),

210

Rühle Edward : Przemysłowe wykorzystanie materjału geologicznego w płn.-zach. części woj. wołyńskiego. (Die industrielle Nuttzbarkeit des geologischen Materials in dem nordwestlichen Teil der Wolhynischen Wojwodschaft),

242

Hoffman Jakób : Bibljografja Wołynia (Bibliographie de la Volhynie),

257
Indeks nazw geograficznych (Index des noms géographiques), 337
Indeks nazwisk (Index des noms propres), 343

Errata,

349
   

Dodatek:

Mapa województwa wołyńskiego (Carte de la voїvodie Volhynie), t. 4 (załącznik: Mapa Województwa Wołyńskiego wykonana Nakładem Zarządu Wołyńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego wykonał: Fr. Mączak i J. Srumiński (praca Koła Krajoznawczego im. Dr. W. Bessera Młodzieży Liceum Krzemienieckiego No 2 – duża mapa 1:300.000) rozmiar arkusza 88,5 x 100,5 cm.

  

Tom V i VI (rok 1936, 1937)
   
Od Wydawców (Note des éditeurs), t. 5 i 6, s. III. III
Errata, t. 5 i 6, s. V. V
Spis treści, t. 5 i 6, s. VII. VII

Pawłowski Bronisław : Wojna polsko-rosyjska w r. 1792 na Wołyniu, t. 5 i 6, s. 1.

1
La guerre polono-russe de 1792 en Wolhynie, t. 5 i 6, s. 50. 50

Chodynicki K. : Z dziejów prawosławia na Wołyniu (992-1596), t. 5 i 6, s. 52.

 52
Lustracje dóbr b. Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu z 1818 i 1824 r. Wydała Marja Danilewiczowa, t. 5 i 6, s. 107.  107
Przewalski Stefan : Odezwy z roku 1831, t. 5 i 6, s. 145.  145

Szczepkowski Mieczysław : Wspomnienie, t. 5 i 6, s. 153.

 153
Michalski Stanisław : Wspomnienia szkolne (1874-1881/2), t. 5 i 6, s. 159.  159
Morkiewicz B. : Krótkie wspomnienie z lat szkolnych 1890-1900, t. 5 i 6, s. 165.  165
Rühle Edward : Studjum powiatu kowelskiego, t. 5 i 6, s. 173.  173
Studjum des Kreises Kowel, t. 5 i 6, s. 385. + 2 mapy  385
Hoffman Jakób : Bibljografja Wołynia (Bibliographie de la Volhynie), t. 5 i 6, s. 408. 408
Indeks nazw geograficznych (Index de noms géographiques), t. 5 i 6, s. 523. 523
Indeks nazwisk (Index de noms propres), t. 5 i 6, s. 532. 532

 

Zestawienie :

Rocznik Wołyński wydany staraniem Zarządu Wołyńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego,

T. 5 i 6. Lata 1936 i 1937.

Pod redakcją Jakuba Hoffmana, Równe 1937,

Nakład Zarządu Wołyńskiego Okr. Zw. Naucz. Polsk., s. 5 nbl., 537, tabl. 20, tabel 25, map 14, oleat 1.

 

  

Tom III (rok 1934)
   
Od Wydawców (Note des editeures), III
Spis treści (Tables des matieres), V
Sawicki Ludwik : Z zagadnień prehistorji dyluwialnej Wołynia,  1
(Sur le problemes de la prehistoirre quaternaire de la Volhynie),  7
Jakimowicz Roman : Szlak wvprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego w świetle archeologii. (Próba ujęcia zagadnień wczesnohistorycznych Wołynia),  10
(Der Weg des Feldzuges Bolesław Chrobry’s nach Kiev im Lichte der archäologisches Forschungen. Lösungsprobe der frühgeschichtlichen Probleme Wolhyniens),  94

Włodarski Bronisław : Wołyń pod rządami Rurykowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza,

 105
(La Volhynie sous les gouvernements des Rourykovitch et de Boleslas Georges Trojdenovitch),  146

Zajączkowski Ananjasz : Karaimi na Wołyniu,

 149
(Les Karaimes en Volhynie),  190
Hoffman Jakób : Akta kościoła farnego Ostrogskiego od 1622 r., co ważniejsze wydał (Actes de l’église paroissiale d’Ostróg depuis 1622, choisis et publies par),  192

Sobolewski T. ks. : Z dziejów klasztoru franciszkańskiego w Korcu (Fragments de l’histoire de l’église des Franciscains de Korzec),

 215
Kossowski Aleksander : Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyniu w XVI-XVII w.,  233
(L’histoire du protestantisme en Volhynie aux XVI-XVII s.),  259

Hoffman Jakób : Księga wizyt generalnych szkoły OO. Pijarów w Dąbrowicy z lat 1782-1804. (Le livre des visitations genérales de l’école des Péres Pies à Dąbrowica pendant les années 1782-1804),

 261

Danilewiczowa Marja : Towarzystwo uczniów Liceum Wołyńskiego, ćwiczących się w porządnym mówieniu i pisaniu 1818-1823,

297
(Societe des Jeunes Gens du Lycée Volhynien se perfectionnant dans de parler et l’ecrire convenables), t. 3, s. 332. 332
Miscellanea :  
- Materiały w sprawie tajnego nauczania na Wołyniu w czasach zaborczych (L’enseignement secret en Volhynie au temps de la domination russe. Quelques contributions à l’histoire de l’enseignement), 338
- Notaty biograficzne (Notes biographiques), 358
- Mioduszewski Jan: Fajkarz zamyślony, 362

Małachowski-Łempicki Stanisław : Fabryki porcelany i fajansu na Wołyniu,

365

(Les usines de faience et de porcelaine en Volhynie),

412
Tomkiewicz Władysław : Dzieje zbiorów Zamku Wiśniowieckiego, 413

(Histoire des collections du chateau de Wiśniowiec),

433
Dymnycz Nazar : Święto „Iwana Kupajła” na Wołyniu (Le fete d’„Iwan Kupajło” en Volhynie), 435
Guzowska Angielina : Stroje ludowe w powiecie zdołbunowskim na Wołyniu (Les costumes du peuple dens le distict de Zdołbunów), 443
Sowiński Mieczysław : Dochodowość gospodarstw włościańskich na Wołyniu w latach 1927-1930. (Rentabilität der bäuerlichen Betriebe in Wolhynien in Jahren 1927-1930), 451

Ormicki Wiktor : Przyczynek do demogeografji Wołynia (Contribution a l’étude de la démogeographie de la Volhynie),

494

Bonkowicz-Sittauer Jerzy : Osadnictwo wojskowe (La colonisation militaire),

517

Hoffman Jakób : Bibjografja Wołynia (Bibliographie de la Volhynie),

551

Spis książek nadesłanych (Livres recus par la redaktion),

641

Indeks nazwisk (Index des noms prophes),

648

Indeks nazwisk geograficznych (Index des noms geographiques),

658

Errata,

679
   

Dodatki :

Mapa województwa wołyńskiego (Carte de la voїevodie Volhynie), t. 3

 
   

Zestawienie :

Rocznik Wołyński, T. III, Pod redakcją Jakóba Hoffmana, Równe 1934,

Nakład Zarządu Wołyńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego,

druk: Drukarnia „ORBIS”, Kraków-Dębniki, ul. Barska 41.

 

wolhynia 2004 - 2019

wolhynia@wolhynia.pl