Horyńgród - nazwa miejscowości występuje w dokumentach od 1777 r., dawniej zwana Krupa. Kościół parafilny pw. Najświętszej Marii Panny Jazłowieckiej. Pierwszy kościół drew­niany został wybudowany i bogato uposażony 30.12.1643 r. przez księcia Albrechta Stani­sława Radziwiłła i żonę Krystynę z Lubomirskich.
Nowy kościół, murowany, został wzniesiony w 1759 r. staraniem księcia Michała Czetwertyńskiego - podkomorzego bracławskiego. W XIX w. kościół ten został zamknięty, a następnie zniszczony przez rząd rosyjski. Funkcję kościoła parafialnego spełniała kaplica cmentarna, murowana, fundacji Czetwertyńskiego. Miała ona skromną fasadę, rozczłon­kowaną dwiema parami pilastrów i zwieńczoną trójkątnym frontonem. Parafia erygowana w 1922 r.
W 1937 r. powstał komitet budowy kościoła pw. NMP Jazłowieckiej w Osadzie Jazło­wieckiej oraz domu przy tym kościele dla Sióstr Niepokalanek. Patronat nad budową przy­jęli: prymas Polski August kardynał Hlond oraz marszałaek WP Edward Rydz-Śmigły. Na fundusz budowy kościoła Osada Jazłowiecka zorganizowała szereg imprez. Plany kościoła sporządził znany lwowski architekt, inż. Wawrzyniec Dyczak. Potrzebne fundusze zebrali: 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, Warszawskie Koło b. Ułanów Jazłowieckich i Zjednocze­nie Koleżeńskie Jazłowieckie. Kierownikiem robót był chorąży A. Woynicki. Po zebraniu materiałów budowlanych, w sierpniu 1939 r., miało się odbyć poświęcenie kamienia wę­gielnego. Mobilizacja, a wkrótce i wybuch wojny przekreśliły te plany. Po wejściu sowie­tów nastąpiły liczne aresztowania osadników i 10 lutego 1940 r. wszyscy zostali wywiezieni na Syberię. Zebrany materiał budowlany przeznaczony na kościół został rozgrabiony przez miejscową ludność ukraińską.
Parafia horyńgrodzka w 1938 r. liczyła 2138 wiernych i należały do niej następujące miej­scowości: Horyńgród, Babin, Bajonówka, Dorohobuż, Hallerowo, Horbaków, Ilin, Osady: Jazłowiecka i Krechowiecka; Mniszyn, Podolany, Raśniki, Szkarów, Szubków, Terczyn, Tomachów, Ułanowice, Zalesie.
W 1938 r. proboszczem był ks. Jan Kąkol; ur. w 1913 r., wyśw. w 1937 r., zm. w 1964 r. W czasie okupacji niemieckiej administrował proboszcz z Karłowszczyzny, ks. Antoni Wojniłowicz; ur. w 1868 r., wyśw. w 1893 r., zm. w 1959 r.
Obecnie kaplica nie istnieje. Została zniszczona po 1945 r. w bliżej nie znanych oko­licznościach.
W 1939 r. został opracowany przez inż. Ryczgórskiego-Sawicza projekt budowy kapli­cy przy cukrowni Babin. Przed wybuchem II wojny światowej parafianie zdążyli już zgro­madzić potrzebny materiał budowlany, jednak działania wojenne przeszkodziły dalszym pracom, a zgromadzony budulec został rozgrabiony.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl