parafia: BIAŁOZÓRKA

historia:

 

Kościół parafialny pw. św. Rocha.

Pierwszy, pw. Zwiastowania NMP, murowany, został wybudowany staraniem hrabiego Adama Brzostowskiego i jego żony Teofili z Ogińskich. Uposażony przez tychże 6.04.1768 r. W 1889 r. rząd carski kościół zamknął, a następnie zburzył. Pozostała jedynie plebania. Łaskami słynący obraz św. Rocha został przeniesiony do Łanowiec. W 1921 r. parafia została reerektowana; funkcję kościoła parafialnego spełniała kaplica cmentarna, do której został przenie­siony obraz św. Rocha.

Kaplica cmentarna czynna była do lipca 1943 r., a następnie została i zburzona przez UPA. Pozostała po niej tylko sterta gruzu.
 
Część parafian w 1943 roku ucierpiała od działań OUN-UPA.
Ostatnim proboszczem był ks. Władysław Terlikowski, ur. w 1912 r., wyśw. 1938 r., zm. po 1975 r.

stan przed wojną:

stan obecny:

Do parafii należały następujące miejscowości:

Białozórka, Bielinówka, Bukowskiego fut. Lulińce, Mołotków, Moskalówka, Ohryzkowce, Paderewice, Piłsudczanka Górna, Pliska, Puzichowskich fut. Szuszkowce, Wanżułów, Weteranówka.

W 1930 r. ks. proboszcz Jan Kotwicki powołał komitet budowy nowej świątyni. Projekt wykonał w 1937 r. inż. Romuald Gurtler.

W 1938 r. dokonano poświęcenia kamienia węgielnego pod bu­dowę kościoła. W przededniu wybuchu II wojny światowej był w sta­nie surowym, w stylu bazylikowym, po 4 okna z obu stron. Wyko­nawcami byli uczniowie Szkoły Budowlanej w Krzemieńcu.
 

W 1938 r. parafia liczyła 1224 wiernych.

Stan dzisiejszy:

Nie wykończony kościół służy obecnie jako spichlerz i magazyn mąki dla miejscowego kołchozu. Dwa boczne wejścia są zamurowane. Przez prezbiterium urządzono wjazd dla maszyn kołchozowych.

Na cmentarzu parafialnym urządzono pastwisko dla bydła. Zachowało się kilkanańcie pomników z XIX w.
Brak jest informacji co się stało z łaskami słynącym obrazem św. Rocha.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl