Kościół pw. Sw. Kazimierza, drewniany, został zbudowany w 1629 r. przez księcia Al­brechta Radziwiłła i przez niego uposażony 15.04.1636 r. (wieś Jabłonka). W 1665 r. został zniszczony przez Tatarów i Kozaków.
Nowa świątynia - kaplica murowana, została wybu­dowana ze składek wiernych w 1670 r., pod administra­cją ks. Feliksa Bachowskiego, prałata i dziekana Kole­giaty Ołyckiej. W kaplicy tej umieszczono kopię obrazu Matki Boskiej z Ołyki, przywiezionego przez księcia Ra­dziwiłła - Sierotkę z Palestyny. Obraz ten w krótkim cza­sie stał się przedmiotem kultu ludności Wołynia, Pole­sia i okolic. Ponieważ dotychczasowa kaplica nie mogła pomieścić wiernych, ks. Jan Bielecki - miejscowy pro­boszcz i prałat oraz kustosz Kolegiaty Ołyckiej, doko­nał w 1670 roku jej przebudowy na okazały kościół. Oko­liczni ziemianie i wierni wybudowali wielki ołtarz oraz zamówili u złotników w Gdańsku suknię i korony do obrazu Matki Boskiej. Do 1792 r. w księdze parafialnej zostało odnotowanych 45 głośnych łask i cudów uzdro­wienia. Cudowny wizerunek otaczały bardzo liczne i dro­gocenne wota.
W połowie XIX w. kościół został całkowi­cie odnowiony i ozdobiony pięknymi freska­mi pod zarządem ks. Mikołaja Kowalewskie­go - miejscowego proboszcza. Ponownie konsekrowany 8 września 1824 r. przez bpa Jakuba Dederkę. W parafii uroczyście były obchodzone odpusty: św. Kazimierza Króle­wicza (4.03), MB Szkaplerznej (16.07), Wnie­bowstąpienia NMP (15.08) i Narodzenia NMP (8.09).
Kościół o pow. 26m x 9,5m był kryty bla­chą, posiadał 12 okien i 9 drzwi. Usytuowany był na cmentarzu przykościelnym o pow. 39m x 69m. Obok znajdowała się plebania kryta eternitem, o pow. 20,4 x 10,35m, dom kościel­ny o pow. 23m x 7m, organistówka drewnia­na o pow. 14m x 7,5m, dom pielgrzyma o pow. 21m x 7m, budynek gospodarczy z 1934 r. o pow. 14,5m x 7m, dzwonnica z trzema dzwo­nami o łącznej wadze 660 kg i z sygnaturką, niewielka kapliczka oraz stodoły.
Parafia miała dwa cmentarze: zamknięty w 1922 r. o powierzchni 2,5 ha, i grzebalny o powierzchni 4,2 ha.
W 1938 r. parafia liczyła 3942 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Kazimierka, Aleksandrówka, Antonówka, Brody, Brzuszków (Marianówka), Dąbrówka, Jabłonka, Jasnybór, Koraczun, Kosmaczów, Krze­szów, Małuszka, Małyńsk, Mokre, Mokwin, Mokwiński Majdan, Pępków, Płotyczne, Pola­ny, Regionówka, Smolarnia, Wołosza, Zulnia.
Ostatnim proboszczem był ks. Józef Szczastny; ur. w 1893 r. wyśw. w 1919 r., zm. po 1975 r. Parafię opuścił w 1945 r. Prawdopodobnie wierni wyznania prawosławnego nie pozwolili na wywiezienie cudownego obrazu Matki Boskiej. Kościół został zniszczony przez banderowców w 1943 r. Cudowny obraz prawdopodobnie ocalał i znajduje się w cerkwi prawosławnej, bądź na terenie Polski w Poznaniu? Resztki murów zostały rozebrane po 1945 r. Obecna nazwa Kuźmówka.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl