Położone nad rzeką Styr Hodomicze by­ły pierwotnie własnością Chreptowiczów. W 1648 r. przeszły w posiadanie kniazia Stefa­na Czetwertyńskiego. We władaniu jego, a na­stępnie jego potomków pozostawały około 250 lat. Stały się więc z czasem jednym z najstar­szych gniazd rodzinnych. Ostatnim z rodu w linii męskiej niepodzielnym właścicielem Hodomicz, obejmujących w drugiej połowie XIX w. obszar 1840 dziesięcin, był ks. Dymitr Światopełk Czetwertyński (1777-1859), bliski współpracownik w dziele rozbudowy szkolnic­twa polskiego na Wołyniu Tadeusza Czackiego, żonaty z Zofią ze Śliźniów (zm. w 1859 r.). Mieszkał on na przemian w Hodomiczach, Krzemiańcu lub w Medwedówce pod Zasławiem, którą „ogrodem i oranżerią ozdobił”. Po śmierci ks. Dymitra Hodomicze odziedzi­czyły jego córki: Eleonora, zamężna za Win­centym hr. Tyszkiewiczem (zm. w 1867 r.) oraz Karolina, żona ks. Konstantego Czetwer­tyńskiego (1792-1871). Ich potomkowie sprzedali Hodomicze Rosjaninowi Niestrojewowi.
Do pierwszej wojny światowej przetrwał w Hodomiczach pochodzący prawdopodobnie z XVII w. drewniany zapewne dwór, znany tylko z wykonanej ok. 1915 r. niezbyt dokład­nej w szczegółach widokówki. Wynika z niej, iż dwór ów był parterowy, z pewnością o rzu­cie prostokąta, z alkierzami w narożach. Przy trzech środkowych osiach występował ganek o sześciu kolumnach z jońskimi kapitelami. Dźwigały one gładki trójkątny szczyt. Budy­nek ten nakrywał bardzo wysoki, gładki dach czterospadowy z niewielkimi półokrągłymi lu-karnami. Jak wynika z tejże ilustracji, dwór hodomicki otaczał równie jak on stary park o zróżnicowanym drzewostanie, z wielkim ga­zonem założonym przed frontem domu.

źródło: Roman Aftanazy "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej", Tom 5, Województwo wołyńskie", 1994, str. 119.

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl