Tom III (rok 1934)
   
Od Wydawców (Note des editeures), III
Spis treści (Tables des matieres), V
Sawicki Ludwik : Z zagadnień prehistorji dyluwialnej Wołynia,  1
(Sur le problemes de la prehistoirre quaternaire de la Volhynie),  7
Jakimowicz Roman : Szlak wvprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego w świetle archeologii. (Próba ujęcia zagadnień wczesnohistorycznych Wołynia),  10
(Der Weg des Feldzuges Bolesław Chrobry’s nach Kiev im Lichte der archäologisches Forschungen. Lösungsprobe der frühgeschichtlichen Probleme Wolhyniens),  94

Włodarski Bronisław : Wołyń pod rządami Rurykowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza,

 105
(La Volhynie sous les gouvernements des Rourykovitch et de Boleslas Georges Trojdenovitch),  146

Zajączkowski Ananjasz : Karaimi na Wołyniu,

 149
(Les Karaimes en Volhynie),  190
Hoffman Jakób : Akta kościoła farnego Ostrogskiego od 1622 r., co ważniejsze wydał (Actes de l’église paroissiale d’Ostróg depuis 1622, choisis et publies par),  192

Sobolewski T. ks. : Z dziejów klasztoru franciszkańskiego w Korcu (Fragments de l’histoire de l’église des Franciscains de Korzec),

 215
Kossowski Aleksander : Zarys dziejów protestantyzmu na Wołyniu w XVI-XVII w.,  233
(L’histoire du protestantisme en Volhynie aux XVI-XVII s.),  259

Hoffman Jakób : Księga wizyt generalnych szkoły OO. Pijarów w Dąbrowicy z lat 1782-1804. (Le livre des visitations genérales de l’école des Péres Pies à Dąbrowica pendant les années 1782-1804),

 261

Danilewiczowa Marja : Towarzystwo uczniów Liceum Wołyńskiego, ćwiczących się w porządnym mówieniu i pisaniu 1818-1823,

297
(Societe des Jeunes Gens du Lycée Volhynien se perfectionnant dans de parler et l’ecrire convenables), t. 3, s. 332. 332
Miscellanea :  
- Materiały w sprawie tajnego nauczania na Wołyniu w czasach zaborczych (L’enseignement secret en Volhynie au temps de la domination russe. Quelques contributions à l’histoire de l’enseignement), 338
- Notaty biograficzne (Notes biographiques), 358
- Mioduszewski Jan: Fajkarz zamyślony, 362

Małachowski-Łempicki Stanisław : Fabryki porcelany i fajansu na Wołyniu,

365

(Les usines de faience et de porcelaine en Volhynie),

412
Tomkiewicz Władysław : Dzieje zbiorów Zamku Wiśniowieckiego, 413

(Histoire des collections du chateau de Wiśniowiec),

433
Dymnycz Nazar : Święto „Iwana Kupajła” na Wołyniu (Le fete d’„Iwan Kupajło” en Volhynie), 435
Guzowska Angielina : Stroje ludowe w powiecie zdołbunowskim na Wołyniu (Les costumes du peuple dens le distict de Zdołbunów), 443
Sowiński Mieczysław : Dochodowość gospodarstw włościańskich na Wołyniu w latach 1927-1930. (Rentabilität der bäuerlichen Betriebe in Wolhynien in Jahren 1927-1930), 451

Ormicki Wiktor : Przyczynek do demogeografji Wołynia (Contribution a l’étude de la démogeographie de la Volhynie),

494

Bonkowicz-Sittauer Jerzy : Osadnictwo wojskowe (La colonisation militaire),

517

Hoffman Jakób : Bibjografja Wołynia (Bibliographie de la Volhynie),

551

Spis książek nadesłanych (Livres recus par la redaktion),

641

Indeks nazwisk (Index des noms prophes),

648

Indeks nazwisk geograficznych (Index des noms geographiques),

658

Errata,

679
   

Dodatki :

Mapa województwa wołyńskiego (Carte de la voїevodie Volhynie), t. 3

 
   

Zestawienie :

Rocznik Wołyński, T. III, Pod redakcją Jakóba Hoffmana, Równe 1934,

Nakład Zarządu Wołyńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego,

druk: Drukarnia „ORBIS”, Kraków-Dębniki, ul. Barska 41.

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl