Tom IV (rok 1935)
   
Swemu komendantowi, (grafika)     I
Wyjątki z przemówień Marszałka Józefa Piłsudskiego, III
Od Wydawców (Note des éditeurs), V

Spis treści,

VII
Buczek Karol dr. : Wołyń w dawnej kartografji (Wieki XV-XVIII), 1
Bar Adam : J. I. Kraszewski na Wolyniu, 38
(Résumé), 75

Wiadomość o bibljotece Liceum Krzemienieckiego i onej porządku udzielona przez jej bibliotekarza Pawła Jarkowskiego Joachimowi Lelewelowi roku 1825. Wydała Marja Danilewiczowa,

77
Molendziński Kazimierz dr. : Klasztor pofranciszkański w Międzyrzeczu Ostrogskim, + (wkładka 10 kart (kreda) z 37 zdjęciami) 103
Szulmiński M. St. : Zofjówka, 137

Księga wizyt kościoła parafjalnego w Ptyczy powiatu dubieńskiego. Wydał Jakób Hoffman,

157

Dymnycz Nazar : Dawne cechy i „gospody” w Horochowie,

177

Lisiecki Leopold : Z życia młodzieży gimnazjalnej w Żytomierzu w ostatniem dziesięcioleciu wieku zeszłego,

183

Rühle Edward : Jeziora krasowe zachodniej części Polesia Wołyńskiego (Die Karstseen im westlichen Teile des Wolhynischen Polesie),

210

Rühle Edward : Przemysłowe wykorzystanie materjału geologicznego w płn.-zach. części woj. wołyńskiego. (Die industrielle Nuttzbarkeit des geologischen Materials in dem nordwestlichen Teil der Wolhynischen Wojwodschaft),

242

Hoffman Jakób : Bibljografja Wołynia (Bibliographie de la Volhynie),

257
Indeks nazw geograficznych (Index des noms géographiques), 337
Indeks nazwisk (Index des noms propres), 343

Errata,

349
   

Dodatek:

Mapa województwa wołyńskiego (Carte de la voїvodie Volhynie), t. 4 (załącznik: Mapa Województwa Wołyńskiego wykonana Nakładem Zarządu Wołyńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego wykonał: Fr. Mączak i J. Srumiński (praca Koła Krajoznawczego im. Dr. W. Bessera Młodzieży Liceum Krzemienieckiego No 2 – duża mapa 1:300.000) rozmiar arkusza 88,5 x 100,5 cm.

 wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl