Adamówka - cmentarz polskich mieszkańców, ofiar głodu na Ukrainie w latach 1932-1933,
Bereżnica - wieś w rejonie Dąbrowica; mogiła zbiorowa żołnierzy jeszcze nie zlokalizowana,
Biłka - wieś w rejonie Berezne; miejsce pochówku zabitych podczas II wojny światowej mieszkańców wsi Lypnyky,
Borszczówka
- wieś w rejonie hoszczańskim;pomnik na mogile zbiorowej, upamiętniający Polaków zamordowanych przez Niemców 3 marca 1943 roku,
Budki Wojtkowickie (Kamieńskie)
wieś na północ od Rokitna, w której znajduje siępomnik upamiętniający zamordowanie ponad 500 osób narodowości polskiej, odsłonięty w dniu 30 maja 2004 roku w 61 rocznicę tragedii.
Buszcza - wieś niedaleko Zdołbunowa, w której podczas II wojny światowej rozstrzelanych zostało 80 osób,
Czudnyca - wieś w rejonie Moszczy; miejsca pochówku 7 osób narodowości polskiej,
Danycziw
- wieś w rejonie Korca, na której terenie znajduje się mogiła zbiorowa legionistów polskich, którzy zginęli w latach 1918-1920,
Dołhe - kolonia w gminie Antonówka; pomnik na zbiorowej mogile Polaków zamordowanych 11 listopada 1943 roku,
Dominopol - wieś w gminie Werba; krzyż upamiętniający zamordowanie 11 lipca 1943 roku około 250 Polaków,
Drużba – wieś w rejonie radziwiłłowskim; mogiły poległych z lat II wojny światowej,
Dubno
na miejscu cmentarza polskiego w latach 1960-1970 założony został park miejski, mogiły polskie znajdują się na cmentarzu prawosławnym,
Dąbrowica cmentarz miejski z pochówkami Polaków, (nielicznymi) ok 10 porozrzucanych nagrobków.
Duby - vide: Kotiw
Fedoriwka(Tudorów)
– pomnik i miejsce pochówku mieszkańców wsi zamordowanych w czerwcu 1943 roku, w tym 35 rodzin polskich.
Hajky-Sytenski
stacja kolejowa „68 km” w rejonie Radziwiłłowa, przy której znajdują się miejsca pochówku żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku podczas bombardowania pociągu,
Hurby (nie istnieje)
- wieś w rejonie zdołbunowskim, która została całkowicie spalona; rozstrzelanych 200 osób.
Huta – wieś w rejonie kostopolskim; zrujnowany cmentarz osób narodowości polskiej,
Huta Stepańska 
na dawnym cmentarzu rzymskokatolickim krzyż upamiętniający zniszczenie wsi polskiej i okolicznych kolonii polskich oraz zamordowanie około 600 osób 16-18 lipca 1943 roku, 
Janowa Dolina 
– krzyż-pomnik postawiony przez dawnych mieszkańców powiatu kostopolskiego ku pamięci 600 Polaków zamordowanych 23 kwietnia 1943 roku,   dddw lesie resztki cmentarza z kilkoma zarysami nagrobków
Jaryniwka  miejsca pochówku ponad 300 osób rozstrzelanych podczas II wojny światowej przez Niemców, 
Kniahynyn 
– wieś w rejonie młynowskim, na której terenie są miejsca pochówku czterech rodzin polskich.
Korzec 
 
miasto rejonowe; cmentarz polski, na którym znajdują się mogiły od XVII wieku po dzień dzisiejszy; 3 mogiły pojedyncze, jedna żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza Wacława Piotrkowskiego, który zginął 17 września 1939 r. oraz zbiorowa mogiła 32 żołnierzy poległych pod Korcem w 1920 roku; obok kościoła pomnik ku ich czci. W majątku hrabiego Zaleskiego w Korcu od października 1939 do czerwca 1941 był obóz jeńców wojennych (500 osób), którzy pracowali w kamieniołomach, 
Kostopol 
– miasto rejonowe; z opowiadań świadków wydarzeń, w tym mieście 16 sierpnia 1941 r. zostali rozstrzelani obywateli narodowości polskiej – 156 osób, 
Kotiw i Duby 
– między tymi wsiami rejonu rówieńskiego znajduje się mogiła polskiego lotnika, 
Kozyn 
– wieś w rejonie radziwiłłowskim; znajdują się tu mogiły osób polskiej narodowości, 
Kudrin
(nie istnieje)
– wieś w rejonie zdołbunowskim; całkowicie spalona; rozstrzelano 100 osób.
 
Ludwikówka
– spalona w latach II wojny światowej wieś w rejonie młyniwskim; zachowały się miejsca pochówku,
Lypnyky – vide: Biłka
Majdan – wieś w rejonie dubnieńskim, rozstrzelanych 29 osób.
Mizocz
– miasteczko w rejonie zdołbunowskim, w którym zachował się zniszczony cmentarz rzymskokatolicki; w latach wojny rozstrzelanych zostało około 160 mieszkańców, 
Młynów – miasteczko rejonowe w obwodzie równieńskim, w którym znajduje się zniszczony cmentarz rzymskokatolicki,
Moczulanka  – wieś w rejonie berezniwskim; cmentarz rzymskokatolicki z grobami osób narodowości polskiej,
Mokwin
– wieś w rejonie berezniwskim; zbiorowa mogiła partyzantów radzieckich, w której został pochowany partyzant Tadeusz Zigert,
Niemilja  - wieś w rejonie berezniwskim spalona podczas II wojny światowej; istnieją miejsca pochówków, 
Niweck - wieś w rejonie dubrowieckim; mogiła zbiorowa 17 osób, 
Noworodczyca – wieś w rejonie Ostrogskim; są miejsca pochówku,
Oleksyn  – wieś w rejonie równieńskim, w której znajduje się zniszczony cmentarz rzymskokatolicki,
Ostróg
w mieście znajduje się zrujnowany cmentarz ze zbiorową mogiłą legionistów poległych w 1919-1920 latach pod Ostrogiem. W mogile pochowano kilka osób i tylko dwa nazwiska są znane.
Przy kościele katolickim znajdował się cmentarz na którym pochowanych było 85 powstańców kościuszkowskich prowadzonych w niewolę razem z Tadeuszem Kościuszką do Katarzyny II. Dzisiaj proboszcz tej parafii postawił w tym miejscu plebanię a o cmentarzu chyba zapomniał. (przyp. autora strony)
Ozirci - wieś w rejonie berezniwskim spalona w latach II wojny światowej; znane są miejsca pochówku,
Parośle - nieistniejąca wieś. Dzisiaj gęsty las. Krzyż upamiętniający 133 polaków zamordowanych 14.02.1943 r. 
Paszuky – wieś w rejonie hoszczańskim; na cmentarzu jest 6 mogił osób narodowości polskiej,
Poliany – wieś w rejonie berezniwskim; mogiła zbiorowa żołnierzy legionów polskich, którzy zginęli w latach 1918-1920,
Prywitne – wieś w rejonie młyniwskim, na której terenie są pochówki obywateli narodowości polskiej.
Radziwiłłów – na cmentarzu rzymskokatolickim zachowany kamień węgielny z 1938 roku pod pomnik, poświęcony powstańcom z 1863 roku; na cmentarzu tym są pochówki osób narodowości polskiej,
Riasnyky - wieś w rejonie hoszczańskim; na miejscowym cmentarzu mogiły 6 osób narodowości polskiej,
Rokitno
kwatera żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku niedaleko stacji kolejowej (i tylko zdarcie darni odsłania prawdę). Niedaleko za miasteczkiem zniszczony cmentarz rzymskokatolicki.
Równe
– cmentarz żołnierzy polskich, około 150 osób, którzy zginęli w walkach z armią Budionnego w pierwszej połowie lipca 1920 roku. Brak pomnika zbiorowego. Na cmentarzu „Grabnyk” znajduje się mogiła zbiorowa żołnierzy radzieckich, w której jest pochowany Zygmunt Kociewski.
Rudnia - wieś w rejonie dubrowieckim; na miejscowym cmentarzu  są miejsca pochówku osób narodowości polskiej,
Rudnia-Kniaź-Silska
- wieś w rejonie berezniwskim, w której rozstrzelano osoby narodowości polskiej.
Rudnia-Linczyńska - wieś w rejonie berezniwskim; mogiła zbiorowa ofiar II wojny światowej, w tym osób narodowości polskiej,
Rusywel (Sinne) - wieś w rejonie hoszczańskim; na miejscowym cmentarzu  mogiły 24 osób narodowości polskiej,
Sarny
– w mieście znajduje się mogiła zbiorowa ofiar II wojny światowej, w której pochowane są m.in. osoby narodowości polskiej,
Snowydowyczi  – wieś w rejonie rokitniwskim; pochówki 17 osób narodowości polskiej, które zginęły w latach II wojny światowej,
Stepań – miejscowość w rejonie sarneńskim, w której znajduje się zrujnowany cmentarz rzymskokatolicki.
Swiate  – wieś w rejonie zdołbunowskim; rozstrzelano 30 osób.
Szpanów – wieś w rejonie równieńskim, w której znajduje się mogiła zabitego Polaka oraz zaniedbane resztki polskiego cmentarza po lewej stronie drogi. Po prawej znajduje się cmentarz prawosławny.
Szubki - wieś w rejonie równieńskim; mogiła osób narodowości polskiej, które zginęły w latach II wojny światowej.
Tajkury
– wieś w rejonie równieńskim, w której znajduje się bardzo zniszczony cmentarz rzymskokatolicki; mogiła zabitego Polaka.
Tarakanów
– wieś w rejonie dubieńskim; nie zlokalizowana mogiła zbiorowa żołnierzy majora W. Matczyńskiego, którzy zginęli w czasie obrony fortu Zahorce 7-21 lipca 1920 r.,
Teremne  – wieś w rejonie Ostrogskim; koło Góry Partyzanckiej miejsca pochówku z 1944 r. osób narodowości polskiej.
Tynne - za rzeką Słucz groby polskich żołnierzy września 1939 roku. (nie zlokalizowane)
Tuczyn - wieś w rejonie hoszczańskim; miejsca pochówku 2 osób narodowości polskiej.
Tudorów  – vide: Fedoriwka
Werchiw – wieś w rejonie ostrogskim, w której znajdują się mogiły 14 osób narodowości polskiej z lat 1944-1945.
Wiełykije Oziera - wieś daleko za Dąbrowicą gdzie spoczywa (nadal) Witkiewicz, nagrobek pamiątkowy na cmentarzu prawosławnym.
Włodzimierzec miasteczko rejonowe; zniszczony cmentarz mieszkańców narodowości polskiej.
Wysock wieś w rejonie dubrowieckim, w której są mogiły osób narodowości polskiej.
Zdołbunów
– cmentarz rzymskokatolicki z kaplicą rodziny Wyhowskich oraz grobem 20 polskich żołnierzy poległych w wojnie z bolszewikami 1920 roku. Wiosną 1941 roku rozstrzelano tu wielu mieszkańców miasta, w tym narodowości polskiej.
Zeleny Dub – wieś w rejonie zdołbunowskim; rozstrzelanych 35 osób.
Zołocziwka – wieś w rejonie młyniwskim spalona podczas II wojny światowej.
Żadeń wieś w rejonie dubrowieckm, w której są miejsca pochówku osób narodowości polskiej.

 

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl