Harcerstwo żeńskie na Wołyniu. Równolegle do pionów męskich w harcerstwie przed wojną dziewczęta miały swoje struktury. Były Hufce żeńskie i były męskie. Wiele imprez i obozów odbywało się równolegle. Była to nieodłączna zasada wychowania szkolnego, gdzie klasy ba nawet szkoły były męskie i żeńskie. Jednak w mniejszych miejscowościach i na wsiach sytuacja nie była już tak prosta. Łączono uczniów w klasach i często były to klasy koedukacyjne. Ale dziewczęta kresowe świetnie sobie radziły. Były wzorcem wychowawczym dla przyszłych pokoleń. Dzisiaj nie kto jak babcia zaśpiewa wam starą pieśń harcerską znad Horynia, Styru czy Słuczy.

 

 

Moja Mama - harcerka z Włodzimierza znała i śpiewała nam wiele pięknych pieśni. Wspominała z przejęciem swoją przygodę z harcerstwem w ogóle, jak i szereg barwnych epizodów (uroczystości szkolne, świąteczne, zbiórki zastępu, ogniska, obozy itp.)

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl